Paskutiniai štrichai su Kalinino srities šokiu

Merginos apibėga porose vienos apie kitas, o tuo metu vyrai, pabėgėję keletą žingsniukų vienas paskui kitą į priekį, pradedant 10 takto antra ketvirtine, suka į centrą kiekvienas artyn prie savo merginos. 12 takto pirmoje ketvirtinėje visi, pasisukę veidu laikrodžio rodyklės kryptimi, smagiai treptelia porose, susikabindami rankomis paprastai ir pakeldami jas pečių. Treptelėjimo metu kiekviena mergina dešinę ranką uždeda priekyje stovinčiai merginai ant dešiniojo peties, o kiekvienas vyras savo kairę ranką pakelia į šoną ligi pečių. Visi šokėjai sudaro didelę žvaigždę.

VI

Didelė žvaigždė

Žvaigždė visą laiką sukasi pačiuožiamuoju kalinino srities žingsniu laikrodžio rodyklės kryptimi. Apsukti reikia vieną kartą. Pabaigoje merginos sustoja dvi tvoreles scenos šonuose. Tvorelėse susikabinusios rankomis paprastai ir jas pakėlusios aukštai. Kiekviena kraštinė mergina laisvąją ranką pakėlusi taip pat. Tvorelė į tvorelę pasisukusi veidu. Atstumas kiek galima didesnis. Vyrai už tvorelių, veidu pasisukę į centrą. Rankos ištiestos į šonus.

VII

Merginų tvorelės

Dabar merginų tvorelės stovi vietoje scenos šonuose, o vyrai landžioja vidų ir išorę panašiai, kaip II posme landžiojo merginos. Iš pradžių vyrai. landžioja pačiuožiamuoju, o vėliau — nuo 8 takto antros ketvirtinės — bėgamuoju žingsniu. Skirtumas tas, kad vyrai pirmiausia lenda pro dešinį savo merginos petį, o išlenda pro kairį ir užbaigia, sustodami šalia savo merginos taip, kad ji būtų iš dešinės. Susidaro dvi eilės scenos šonuose. Viena eilė atsigręžia į kitą. Porose susikabinę paprastai žemai.

VIII

Eilių pasikeitimas

Pačiuožiamuoju žingsniu eilės eina artyn viena kitos. Ketvirto pačiuožiamojo žingsnio metu iš kairės scenos pusės einančios poros pakelia rankas aukštyn, sudarydamos vartelius, pro kuriuos turės pralįsti iš dešinės scenos pusės einančios poros

Pralindusios poros eina pačiuožiamuoju žingsniu toliau ir sueina vieną eilę scenos gilumoje. Dėl to labiausiai gilumoje esančios poros po pralindimo daro pačiuožiamuosius žingsnius vietoje. Iš eilės kitos dvi poros eina nedideliais žingsniais ir daro nedideli lanką į gilumą. Dar kitos dvi poros einia truputi didesniais žingsniais. Arčiausiai žiūrovų esančioms dviems poroms tenka eiti pačiais plačiausiais žingsniais, darant pačius didžiausius lankus. Pabaigoje poros susikabina dešinėmis parankėmis, o kaires rankas deda ant klubų ir pritupiamuoju žingsniu pradeda suktis vietoje.

Visos poros smagiai sukasi, 12 takte visi smagiai treptelia porą kartų dešinėmis kojomis su lotynų šokių bateliais, veidu pasisukę žiūrovus. Mergina vyrui iš dešinės.

Dainų šventėje šio žaidimo du arba tris ratelius galima jungti vieną. Visas žaidimas nuo pradžios ligi galo beveik nereikalauja jokiu pakeitimų.