Geodezijos praktinė reikšmė ir mokslo raida

Geodezijos raidos perspektyva priklausys ir nuo jos ryšio su astronomija, fizine geografija, geofizika, geologija, okeanologija ir geodinamika.

Šiuolaikinė geodezija, tirianti gamtos metriką planetiniu ir kosminiu mastu, tampa vienu iš svarbiausių gamtos mokslų apie Žemę ir ją supančią erdvę.

Geodezijos praktinė reikšmė

Matuojama ant Žemės paviršiaus ir jos gelmėse, apatiniuose Žemės atmosferos sluoksniuose ir kosmose, jūrose ir vandenynuose.

Matavimų praktinė reikšmė yra kartografavimas, t. y. sudarymas planų ir žemėlapių, kurie naudojami: projektuojant inžinerinius statinius, planuojant miestus ir gyvenvietes, strategiškai planuojant krašto ūkį, žemėtvarkos, melioracijos, miškininkystės reikmėms tenkinti, atliekant geologines paieškas, jūrų ir oro laivynui, kosmonautikai, krašto gynybai, turizmui ir kt.

Be kartografavimo darbų, matuojama nužymint inžinerinių statinių projektus, statomo objekto elementus, tikrinant jų geometrinių figūrų parametrus, sudarant pastatytų objektų planus ir kt., eksploatuojant inžinerinius statinius; kai reikia stebėti pastatų nuosėdžius, posvyrius, deformacijas ir kt.

Matuojama taip pat sprendžiant mokslinius ir taikomojo pobūdžio uždavinius: nustatant Žemės formą ir dydį, sudarant globalinį geodezinį tinklą svarbiausiems mokslo ir technikos uždaviniams spręsti, tiriant Žemės sukimosi apie savo ašį greičio pokyčius ir ašigalių judesį, įsisavinant jūrų šelfus ir Pasaulinį vandenyną, tiriant Žemės gravitacinį lauką geologinėms, Žemės drebėjimo ir kitų procesų, vykstančių Žemės gelmėse, prognozėms optimizuoti; tiriant geodinaminius reiškinius, susijusius su Žemės evoliucija ir kt.

Taigi geodezijos svarba šalies ekonominiam, socialiniam ir kultūriniam gyvenimui yra labai didelė.

Geodezijos mokslo raida

Praėjusių epochų istorijos ir materialinės kultūros paminklai liudija, kad geodezija kaip mokslas susiformavo gilioje senovėje. Jos atsiradimą sąlygojo žmonių poreikiai matavimams statant inžinerinius statinius. Geodezija kartu su matematika, astronomija, geografija, kartografija ir inžineriniais mokslais, su kuriais ji glaudžiai susijusi, priskiriama prie seniausių mokslų.

Geodezijos mokslo raidos istorijoje išskirtinas pradinis jos etapas, t. y. laiko tarpas iki IV a. pr. Kr. Tada nebuvo nei dabartinio geodezijos pavadinimo, nei tyrimų objekto. Tuometinė geodezija buvo tik taikomoji anksčiau susiformavusios geometrijos dalis. Taikomieji geometrijos metodai, vėliau tapę sudėtine geodezijos mokslo dalimi, buvo taikomi nedideliems Žemės paviršiaus plotams matuoti sudarant planus ir sprendžiant kitus uždavinius.

Dar iki IV a. pr. Kr. gimė mintis, kad Žemė yra rutulio formos. Jau toje epochoje brendo mintis nustatyti Žemės rutulio spindulį. Tam tikslui reikėjo tam tikrų mokslinių principų. Aišku, kad jau pradiniame geodezijos mokslo raidos etape svarbiausiu geodezijos uždaviniu buvo ne tik Žemės matavimai praktiniams tikslams, bet ir Žemės didumo nustatymas.

Antrasis etapas, kurį galima pavadinti „nuo Aristotelio iki Niutono”, prasidėjo IV a. pr. Kr., kai geodezija susiformavo kaip atskiras mokslas, ir baigėsi XVII—XVIII a. sandūroje pagrindžiant Žemės sferiškumo idėją. Šio etapo pradžioje formavosi geodezijos tyrimo objektas ir geometriniai principai. Svarbiausias geodezijos tikslas buvo nustatyti Žemės rutulio spindulį. Tada ypač sustiprėjo geodezijos ryšiai su matematika, astronomija, kartografija ir geografija.

Trečiasis geodezijos raidos etapas — laikotarpis nuo XVIII a. pradžios iki XIX a. trečiojo ketvirčio. Šiame etape pagrindinis geodezijos tyrimo objektas buvo Žemės elipsoido parametrai, t. y. ekvatoriaus spindulys ir Žemės suplokštėjimo dydis.

Geodezinių matavimų trukmė Vilniuje

Per daug aiškinti Vilniaus gyventojams kas yra geodeziniai matavimai nereikia. Kiekvienas sklypo savininkas pasakys, kad ši procedūra yra privaloma, kai norima parduoti, padalinti, sujungti sklypus. Vilniuje sklypų pardavimas ar jų paskirties keitimas yra gan dažnas reiškinys, tad nereikia stebėtis matininkų užimtumu.

Daugeliui sklypų savininkų prieš darbų pradžią rūpi ne tik jų kaina, bet ir trukmė. Kainą apibrėžti įmanoma, bet pačią darbų trukmę – pakankamai sunku nustatyti. Viskas priklauso nuo pačio sklypo, jo sudėtingumo, užstatymo ir pan. Net ir metų sezonas šiuos darbus prailginti sugeba. Suprantama, kad šaltuoju metų laiku geodezinių matavimų paslaugas teikiančios įmonės turi mažesnį darbų kiekį, tad geba juos greičiau ir atlikti. Papildomas mokestis, taip pat, pagreitina darbų eigą, tik ar visi pasiryžę už tai sumokėti?

Įprastai visas procesas trunka nuo vieno iki kelių mėnesių. Taip jau veikia sistema, nes svarbu ne vien tik matininko darbas, kuris gali būti atliktas ir per kelias dienas, bet ir kontroliuojančių institucijų patikra. Nacionalinėje žemės tarnyboje dokumentai prabūna nuo 20 iki 30 dienų. Žinoma, jei neįsivėlė jokių klaidų. Registrų centro patikra yra kuklesnė, ji trunka nuo 1 iki 10 dienų.

Kvalifikuoti specialistai – geodezijos.eu

Ilgiausiai šie darbai užtruks pas tuos, kurie žada darbus atlikti pigiai ir greitai. Kvalifikuotiems specialistams klaidos – blogas ženklas, tad jie dirba atidžiai. Asmenys, kurie siekia pasipelnyti, apie darbų kokybę retai susimąsto. Neretai ir dingsta su pinigais. Užsakovas lieka kvailio vietoje, nes sukčius pagauti ne visada pavyksta. Netapkite apgavikų auka ir visada kreipkitės tik pas licencijuotus specialistus. Jie sukčiauti nemėgsta, darbus reikia atlikti teisingai ir tinkamai.

Ieškodami pigiausio varianto, darbų trukmės tikrai nesumažinsit. Anksčiau minėta, kad metų laikas leidžia sutrumpinti terminą. Nebijokite geodezinių matavimų atlikti kartu su kaimynams, taip ne tik sutaupysite pinigų, bet ir išvengsite galimų ateities ginčų, kad turite per daug ar per mažai ploto.

Daugiau triukų, kurie padėtų sumažinti darbų trukmę kaip ir nėra. Vilniuje matininkai dirba atsakingai, tad patys matavimai ilgai netrunka. Žinoma, kantrybės reikia šiek tiek turėti, bet kartais neskubėjimas veda prie pačių geriausių rezultatų.

šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kadastriniai_matavimai